Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY EASYSTAND Agnieszka Szafraniec

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży towarów i usług przez EasyStand Agnieszka Szafraniec z siedzibą w Kowalach, 80-180 Kowale, ul. Kasztelańska 9, dalej zwaną „Firmą”. Firma EasyStand Agnieszka Szafraniec nie prowadzi sprzedaży towarów konsumpcyjnych w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Definicje

„Kupujący” oznacza przedsiębiorcę – osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

„Towar” oznacza wszelkie towary dostarczone przez Firmę Kupującemu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Kupującego lub pisemnym zamówieniem złożonym przez Kupującego, które zostało przyjęte przez Firmę. Definicja ta nie obejmuje towarów konsumpcyjnych w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), Firma nie prowadzi sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

„Umowa” oznacza umowę na zakup i sprzedaż towarów zawartych pomiędzy Firmą a Kupującym.

1. Zamówienie

– Zamówienia realizowane są przez Firmę na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia pisemnego w formie e-mailowej na adresy e-mail: agnieszka@easystand.pl, karolina@easystand.pl, magda@easystand.pl. Zamówienie powinno zawierać informację dotyczące rodzaju produktu, rozmiaru, ilości sztuk.
– Kupujący odpowiedzialny jest za zapewnienie prawidłowości zamówienia w stosunku do swoich oczekiwań. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się do użytkowania kupowanych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem pod rygorem utraty gwarancji.
– Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji i wiąże obydwie strony po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Firmę w formie e-mailowej.

1. 1 Zamówienie grafiki

– Czas realizacji jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
– Wszystkie dokonywane korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.
– Z uwagi na stosowaną technologie druku podczas produkcji może powstać 10% rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi towaru.
– Zlecający zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak
i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie. Po akceptacji zlecającego ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania.
– Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną DPD. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę DPD wynosi do 72h (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
– Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z działania czynników niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.

2. Cena

– Cena podstawowa przedstawiona w ofercie mailowej jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
– Obowiązująca cena transakcji ujęta jest w potwierdzeniu zamówienia.
– Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu towaru z siedziby Firmy do Kupującego lub wskazanego przez niego innego miejsca dostawy.

3. Warunki płatności

– Faktura wystawiana jest Kupującemu po dokonaniu wysyłki oraz przesyłana w formie elektronicznej lub listem za pośrednictwem Poczty Polskiej.
– Kupujący zobowiązany jest zapłacić za transakcję w terminie wskazanym na fakturze VAT przelewem na konto bankowe Firmy, chyba, że w treści faktury Firma wyznaczy inną formę płatności (przedpłata, gotówka lub pobranie).
– Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Firma kwotą przelewu. W przypadku wpłaty gotówkowej zapłatę uważa się za dokonaną w dniu wystawienia przez Firmę potwierdzenia przyjęcia wpłaty.
– Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, Firma jest uprawniona do:
– Zawieszenia dalszych dostaw do Kupującego;
– Zaliczenia wszelkich płatności Kupującego do pokrycia najwcześniej wymaganych należności wraz z należnymi od tych należności świadczeniami ubocznymi, w szczególności odsetkami za opóźnienia w zapłacie;
– Obciążenia Kupującego odsetkami za opóźnienie w ustawowej wysokości według aktualnej ich stawki;
– Podjęcia niezbędnych działań w celu odzyskania zaległych należności. Koszty takich działań obciążą Kupującego.

4. Dostawy

– Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Firmą na koszt lub na życzenie Kupującego – za pośrednictwem wskazanej przez niego firmy, po otrzymaniu stosownych danych do wypełnienia dokumentów przewozowych. Towary mogą być odebrane osobiście przez Kupującego lub przez osobę przez niego upoważnioną.
– Dostawy realizowane są na adres Kupującego zawarty w fakturze. Miejscem dostawy może być inne miejsce, które wymaga potwierdzenia w zamówieniu pisemnym.
– Kupujący ma obowiązek skontrolowania otrzymanej dostawy pod kątem zgodności z zamówieniem oraz jakościowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Rozbieżności powinny zostać odnotowane w dokumencie dostawy. Firma nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie, jego zagubienie lub opóźnienie w dostarczeniu przez firmę kurierską.
– Wszystkie daty podane poniżej dla dostaw są orientacyjne, Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia. Terminy dostaw wynoszą:
a) do 2 dni roboczych w przypadku towaru znajdującego się w magazynie Firmy (pod warunkiem spełnienia przez odbiorcę warunków związanych z płatnościami za towar) – dla zamówień złożonych do godziny 12:00;
b) do 14 dni roboczych dla towarów nie znajdujących się w danej chwili w magazynie Firmy. Dla ilości większych terminy podlegają indywidulanym ustaleniom.
– Terminy wydruków podlegają ustaleniom indywidualnym.

5. Ryzyko i przejście własności

– Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru przechodzą na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru do miejsca dostawy lub w chwili powierzenia towaru Kupującego w przypadku odbioru osobistego.

– Towar pozostaje własnością Firmy aż do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny jego zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, w szczególności odsetkami za opóźnienia w zapłacie. Towar taki nie może stanowić dla Kontrahenta przedmiotu zastawu lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia.

6. Gwarancja

– Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Firma gwarantuje, iż dostarczone przez nią towary będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres wynoszący 1 rok lub 5 lat (zależnie od specyfikacji) od daty ich dostawy. Torby transportowe nie są objęte gwarancją. Gwarancja na wydruk wynosi odpowiednio: dla flag – 1 miesiąc, druk sublimacyjny – 3 miesiące, druk latex – 6 miesięcy.
– Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad, wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, uszkodzenia celowego, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, niestosowanie się do instrukcji Firmy (ustnych lub pisemnych) , przeróbek lub naprawy towaru wykonywanych przez osoby trzecie bez zgody Firmy oraz za wady powstałe po przejściu ryzyka na Kupującego.
– Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Firmę o wadzie towaru za pomocą wiadomości e-mail z dokładnym opisem usterek nie później niż trzeciego dnia po dniu dostarczenia towaru lub nie później niż trzeciego dnia po dniu ujawnienia wady, gdy ta wyszła na jaw później. W przypadku uchybienia powyższym terminom, roszczenia gwarancyjne Kupującego wygasają.
– Reklamowany towar powinien zostać odesłany do Firmy w oryginalnym opakowaniu, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. Wadliwy towar przesyłany jest na koszt Kupującego, a w przypadku uznania reklamacji zostanie refundowany (przez korektę kosztu z faktury sprzedaży). W przypadku, jeśli reklamacja nie zostanie uznana, koszty transportu obciążą Kupującego.
– W przypadku stwierdzenia wad przez Kupującego, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego.
– W przypadku, gdy towar okaże się wadliwy, Firma według własnego wyboru – dostarczy Kupującemu w miejsce towaru wadliwego towar wolny od wad albo usunie wadę, chyba, że zgodnie ustalony zostanie poziom obniżenia ceny przez Firmę.
– Dostawa towaru wolnego od wad lub usunięcie wady nastąpią w stosownym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia z zagranicy towaru wolnego od wad lub części zamiennych do naprawy. O terminie Firma powiadomi Kupującego niezwłocznie po ustaleniu charakteru wady. Maksymalny termin zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego nie może przekroczyć 30 dni roboczych.
– Do reklamacji wymagany jest dowód zakupu.
– Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar w terminie określonym w dokumencie sprzedaży.
– Kupujący nie ma prawa do odszkodowania m.in. z tytułu utraconego zysku wynikającego z procesu reklamacyjnego.

7. Postanowienia ogólne

– Powyższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają postać elektroniczną. Udostępniane są Kupującym w formie pliku elektronicznego w powszechnie stosowanym formacie na stronie internetowej Firmy www.easystand.pl.
– W przypadku, gdy Kupujący stosować będzie własne wzorce umowne, zwłaszcza ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w relacjach z Firmą.
– Firma EasyStand Agnieszka Szafraniec upoważniona jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od Kontrahenta i jego przedstawicieli w ramach stosunków handlowych.
– W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWS okazało się w całości lub w części nieważne albo nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień.
– Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy w stosunku do niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
– Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na tle treści niniejszych OWS oraz na tle treści lub wykonania umowy zawartej w oparciu o OWS, jest właściwy rzeczowo dla Firmy Sąd Powszechny.